Do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid 19, đúng 0h00' ngày 6/8/2021 toàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện dãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính Phủ. 

2. Nội dung của chỉ thị 16 của Chính Phủ