Hiện nay, covid 19 đang lây lan mạnh ở khắp nơi, đối với huyện Khánh Vĩnh đang thực hiện theo chỉ thị số 15 của Chính phủ về phòng, chống covid

Dưới đây là nội dung chỉ thị